Vaziyet Planı

Vaziyet Planı

Vaziyet planı, inşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır. Vaziyet planında bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları gibi özellikler belirtilir.


Madde 68 – Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânında ve projelerde belirtilir. Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu yapı yönetimince üstlenilebilir. Toplu yapı uygulamasında, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgelere, tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Vaziyet planında bulunması gerekenler;


- Tanımlı röper noktası

- Eğim

- Yaya taşıt ilişkisi

- Yotlar(özellikle çatı)

- Çatı gösterimi

- Yakın çevre düzenlemesi

- Yönler, hakim rüzgar

- Toplam metrekare

- Siluet, arazi kesiti

- Cadde sokak tanımları

- Çizgi kademelenmesi